Kommunikativt ledarskap

Utveckla dialogen, organisationen och dig själv

Samklang där budskapet visar väger

Kommunikativt ledarskap, det är mycket mer än en eventuell position i organisationen. Det hänger ihop med kommunikationen, för att få andra människor att förstå eller i vissa fall inte uppfattas som stötande.

Organisationer som lyckas idag är duktiga på det kommunikativa ledarskapet. Alla kan visa ledarskap, från VD till personal. Det handlar om en medveten och kontinuerlig utveckling.

Det finns på alla nivåer när det handlar om att kommunikativt utveckla sin verksamhet. Vad ser du behöver förbättras? De interna eller externa relationerna? 
Sammanfattat

Kommunikativt ledarskap

Uttryck och dialog av personer som visar vägen.

Förändringsproccesser

När förändringsprocesser påbörjas eller planeras i organisationen är det kommunikativa ledarskapet ett viktigt moment. 

Processen är annorlunda beroende på vad som ska förändras. Det kan vara uppdatering av er externa image, eller att er profil inte längre stämmer med omvärldens krav. 

För ett lyckat resultat behövs arbete på olika fronter och inte bara på det man för tillfället tror sig behöva. En organisations självbild, identitet, påverkar omvärldens bild, image, starkt. Vad organisationens önskar vara, dvs. dess profil, är många gånger bara ord på ett papper om man inte grundar den i sin identitet.

Kommunikation vid förändring

Vad brukar hända om det finns en genomtänkt plan? Enkelt kan en förändringsprocess delas upp i tre faser och typiska frågor dessa faser väcker kan vara:
 • initialt - varför förändring och hur påverkar den organisationen?
 • under - vad händer och kommer organisationens medlemmar att beröras och i så fall hur?
 • avslutning - vad betyder förändringen och på vilket sätt skall förändringen introduceras och underhållas i organisationen?

Besvaras inte dessa frågor fyller organisationen på med egna svar, som inte alltid överensstämmer med verkligheten, och mycket oro kan spridas i organisationen. Se till att ha kontroll på förändringsprocessen, ta kommunikationen vid förändring på allvar redan från början.

En kommunikativ profil

 • Vad säger de anställda till organisationens intressenter; kunder, leverantörer, grannar och kompisar?
 • Vilken bild försöker Ni sprida av er som organisation via annonser och andra kommunikationskanaler?
 • Hur profilerar Ni er på er hemsidan genom visioner, affärsideér och policys?
 • Stämmer de överens? Om inte, då kan det vara dags att fundera på vilka signaler Ni sänder och se över er profil, undersöka er externa image och kartlägga er identitet. 
Vi anpassar oss

Behoven är olika och vi justerar efter ditt behov

Kontakta oss

Ledarskapets resultat

När en plan är på plats och arbetet fortskrider kan man uppnå ett lyckat resultat. Här är några punkter i utfallet av arbetet:
 • bättre förståelse för de möjligheter som finns i den egna organisationen
 • bättre kommunikation och därmed relationer både internt och externt
  vilket ger en effektivare organisation
 • ökade intäkter, fler nöjda kunder / brukare / övriga intressenter

Genom organisationsutveckling kan frågor som idag verkar svåra att lösa för organisationen analyseras (genom gap-analys), förändringsprocesser initieras och strategiska planer upprättas.

Målet är resultatet, resan är förändringen och helheten är utvecklingen!

GAP-analys

En gap-analys är ett verktyg som visar företagets eller organisationens aktuella prestation (vad som är gjort) med sin möjliga prestation (vad som behöver göras). 

Målet med gap-analysen är att identifiera gapet mellan den nuvarande och den optimala fördelningen och integreringen av insatser. Resultatet av analysen visar styrkor och svagheter, samt framsteg med tiden, om analysen upprepas. Med gap-analysen som grund:
 • kan företaget eller organisationen identifiera möjliga förbättrings- och/eller förnyelseområden
 • prioritera åtgärder som behöver genomföras, ex upprätta åtgärdsplaner för att nå bästa möjliga utveckling för organisationen
 • kan ledningen använda resultaten av analysen som ett hjälpmedel för utveckling som kan ge organisationen en förbättrad framtidstro och öka intressenters vilja till samverka.

DC Consulting

Kommunikation är vägen framåt! Vi hjälper företag & organisationer med interkulturell kompetens, utbildning och kulturell förståelse.
DC Consulting, Storgatan 19B, 891 34 Örnsköldsvik, +46 (0)70 263 00 04
closebars
sv_SESvenska
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram