Lic. Avhandling - organisationskommunikation - Towards commitment or resistance (2013)

Innehåll i lic. avhandlingen i organisationskommunikation, "Towards commitment or resistance"

Denna lic. avhandling behandlar två av de mest centrala frågorna i vårt moderna samhälle - nämligen förändring och kommunikation. Empiriskt är den baserad på en fallstudie av en förändringsprocess i ett företag som genomfört omfattande företagsförvärv. Vid granskning av litteraturen om sammanslagningar och företagsförvärv i allmänhet, och förändrings-kommunikation i synnerhet, framkom det att det fanns ett behov av både processorienterade longitudinella studier, och studier som analyserar den roll de anställdas attityder har gentemot förändring, samt de anställdas vardagliga praktik. Med utgångspunkt från ovanstående var därför det huvudsakliga syftet med uppsatsen att undersöka kommunikationspraxis som används i kulturella förändringsprocesser, och i synnerhet kulturella förändringsprocesser i efterdyningarna av ett antal företagsförvärv.

Teoretiskt tar avhandlingen sin utgångspunkt i teorier om organisationskommunikation, förändringskommunikation, strategisk kommunikation och retorik. Det ontologiska ramverket består av ett kritisk realistiskt förhållningssätt och den empiriska studien genomfördes i den nyligen sammanslagna organisation som heter Företag X. Målet för analysen var Corporate Culture (CC)-projektet, genom vilket Företag X försökte förena sitt företag, som under ett antal år genomförde ett antal företagsförvärv. Fallstudien, som var processorienterad, genomfördes under åren 2001 till 2004, och är därmed longitudinell i sin ansats. Det empiriska materialet samlades in i tre separata delstudier, en dokumentsammanställning, en intervjustudie och en enkät. Analysmetoden för den första delstudien var en retorikanalys, för den andra delstudien en kvalitativ analys och för den tredje delstudien en semi-kvalitativ analys.

Resultat

I analysen diskuteras resultaten av de tre delstudierna i relation till tre aspekter, härledda från teorin, som är centrala för hur man kan förstå kulturella förändringsprocesser och praxis för förändringskommunikation. De tre aspekterna är också i linje med studiens syfte. Dessa är (A) kulturens betydelse, (B) ledningens användning av metoder för förändringskommunikation, och (C) de anställdas uppfattning om och förståelse av förändringsprocessen i Företag X kulturella förändringsprocess. Analysen visar att högsta ledningen, mellanchefer och anställda i Företag X hade ett verktygs-perspektiv på förändringskommunikationen, vilket ledde till en uppifrån-och-ner strategi för förändringskommunikationen och ett accepterande av uppifrån-och-ner strategin bland medarbetarna. Analysen visar vidare att en viktig drivkraft i en kulturell förändringsprocess, för att nå ett positivt resultat, är de anställdas engagemang för eller motstånd mot förändringar. Åtgärder som leder till medarbetarnas engagemang för eller motstånd mot förändring, nås genom organisationens ’stabilisation of meaning’, vilken kan erhållas genom till exempel uppförandekod, organisatoriska strategier som rör förändringskommunikation och de anställdas rutiner.

Bidrag till fortsatta studier

Avhandlingen lämnar tre olika bidrag. För det första bidrar den med ett kommunikationsperspektiv på förändringsprocessen samtidigt som den ger inblick i de anställdas attityder gentemot organisatoriska förändringar. Vidare bidrar den med att analysera förändringar och förändringskommunikationsmetoder via en longitudinell ansats, ett bristområde i tidigare forskning. Det tredje och sista bidraget är en ökad förståelse för vilka förändringskommunikationsmetoder förändringsledare med ett processorienterat synsätt kan använda sig av.

Anna-Karin Byström

Anna-Karin Byström, var Ph.D. student på institutionen för kultur and medier, Umeå University. "Towards commitment or resistance - understanding change communication practices in a culture change process" är titeln på hennes lic. avhandling

Om du är intresserad av att läsa avhandlingen så hittar du den som PDF-fil nedan / f you are interested in reading the thesis you will find the PDF-file below.

Towards commitment or resistance - 130911

Skribent
Anna-Karin Byström
Jag har över 18 års erfarenhet från näringslivet är utbildad miljö- och naturresursplanerare samt har jag Fil.Lic inom organisationskommunikation med Inriktning mot interkulturell kommunikation och förändringskommunikation. Här kan du läsa om mig, praktiska erfarenhet, vad jag ibland pratar om under föreläsningar och utbildningar. Under mina år har jag bott i Kanada, Kina och Singapore samt rest inom den internationella företagsvärlden. Kultur och kommunikation är spännande!

DC Consulting

Kommunikation är vägen framåt! Vi hjälper företag & organisationer med interkulturell kompetens, utbildning och kulturell förståelse.
DC Consulting, Storgatan 19B, 891 34 Örnsköldsvik, +46 (0)70 263 00 04
closetagbars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram